دیابت

عکس قند خون

کنترل قند خون

قند خون در بدن به کمک هورمونی به نام انسولین کنترل می شود. تنظیم قند خون در افرادی که دچار دیابت هستند